Inwentaryzacja przyrodnicza krok po kroku – jak przebiega?

Inwentaryzacja przyrodnicza krok po kroku – jak przebiega?

Masz w planach jakąś inwestycję, taką jak modernizacja lub termoizolacja budynków, budowa drogi lub nieruchomości, czy też stworzenie farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej? W tych i innych przypadkach może być niezbędne przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej.

Taki wymóg prawny podyktowany jest chęcią ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji budowlanych na środowisko naturalne. Dowiedz się, jak przebiega proces przeprowadzania takiej inwentaryzacji, aby nic Cię w nim nie zaskoczyło!

Inwentaryzacja przyrodnicza – pierwsze kroki

 Zanim eksperci przystąpią do jakichkolwiek prac, zawsze najpierw trzeba poczynić wstępne przygotowania. Mowa tutaj między innymi o zgromadzeniu różnego rodzaju map związanych z topografią i historią terenu, na którym ma być zrealizowana inwestycja.

Nie obejdzie się również bez stworzenia w pełni aktualnej i zgodnej z prawdą mapy topograficznej rzeczonego terenu. Wcześniej jednak trzeba oczywiście wytyczyć jego granice, aby przypadkiem niczego nie pominąć lub nie zaliczyć do spisu elementów przyrody, które już nie znajdują się na objętym inwestycją obszarze.

Inwentaryzacja elementów przyrody

Kiedy wszystkie te wstępne prace zostaną zakończone, przyjdzie czas na zbadanie terenu. Należy pamiętać, że inwentaryzacja przyrodnicza dotyczy nie tylko flory i fauny znajdującej się na danym obszarze, ale także przyrody nieożywionej. Każda z tych kategorii jest osobno weryfikowana, opisywana i katalogowana, aby ostateczny obraz był jak najpełniejszy.

Warto przy tym wspomnieć, że poszczególnymi kategoriami fauny i flory zajmują się różni eksperci. Przykładowo, ornitolog jest ekspertem od ptaków, chiropterolog od nietoperzy, a ichtiolog specjalistą od ryb i minogów. Rzetelna, profesjonalna inwentaryzacja przyrodnicza może wymagać współpracy ekspertów z wielu różnych dziedzin, aby była kompletna.

Prace końcowe

Kiedy już spis wszystkich elementów przyrody na danym obszarze zostanie ukończony, przyjdzie czas na sporządzenie szczegółowego opracowania wszystkich zebranych informacji. W tym momencie poszczególnym elementom przypisuje się określone rangi na podstawie ich wartości przyrodniczej.

Zebrane przez ekspertów informacje, wraz z dokładnym opisem planowanego przebiegu inwestycji, pozwalają ocenić, jaki będzie jej wpływ na środowisko na danym obszarze. Co może zostać w konsekwencji prac budowlanych zniszczone, jakie zwierzęta mogą potencjalnie zostać skrzywdzone i nie tylko.

Z kolei wiedza o potencjalnych negatywnych skutkach inwestycji pomoże sporządzić plan kompensacji, czyli tego, jak można wynagrodzić środowisku poczynione szkody, na przykład poprzez budowę specjalnych budek lęgowych.

Dodaj komentarz